Prepravný poriadok

 • Prepravný poriadok

H&V Investment, s.r.o.
Krosnianska 19, 040 22 Košice
IČO: 45285446
IČ DPH: SK 2022953075

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých spoločnosť H&V Investment, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 24806/V, (ďalej len „dopravca“) vykonáva cestnú nákladnú dopravu.
 2. Cestnú nákladnú dopravu vykonáva dopravca na základe povolenia udeleného podľa príslušných právnych predpisov a v súlade s platnými normami a týmto prepravným poriadkom.
 3. Dopravca realizuje prepravu len na základe písomnej objednávky a/alebo uzatvorenej prepravnej zmluvy, ktoré musia obsahovať všetky týmto prepravným poriadkom určené náležitosti.
 4. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je preprava tovaru a iných vecí s ohľadom na rozsah, charakter a druh prepravy určený týmto poriadkom.
 5. Cestnú nákladnú dopravu vykonáva dopravca vozidlami zo svojho vozového parku, ktoré sú typovo a technicky spôsobilé na dojednaný druh prepravy.

Článok II.

Rozsah a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

 1. Dopravca vykonáva len vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu.
 2. Dopravca vykonáva nasledujúce druhy prepráv:
 1. preprava sypkého materiálu (piesok, štrk, drť, hlina a pod.),
 2. preprava stavebného materiálu (tehly, tvárnice, dlažba a pod.),
 3. preprava dreva,
 4. preprava nábytku,
 5. preprava kontajnerov,
 6. preprava odpadov.
 1. Iný než v ods. 2. tohto článku vymedzený druh tovarov a materiálov môže dopravca prepraviť len ak má na to spôsobilé vozidlo.

Článok III.

Vylúčenie z prepravy

 1. Preprava sa vykoná s vylúčením nasledovných vecí:
 1. živých zvierat,
 2. skaziteľných potravín,
 3. tekutých materiálov s výnimkou vody,
 4. nebezpečných vecí ( výbušniny, toxické látky, plyny, horľavé látky a pod. )

Článok IV.

Objednávanie prepravy a prepravné zmluvy

 1. Prepravu vykonáva dopravca na základe písomnej objednávky objednávateľa. Ak o to objednávateľ prejaví záujem a predovšetkým v prípadoch, v ktorých sa bude jednať o opakované dlhodobejšie poskytovanie dopravných služieb, uzatvoria dopravca a objednávateľ Zmluvu o preprave vecí podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka v závislosti od konkrétnych požiadaviek objednávateľa.
 2. Objednávka je vždy písomná a objednávateľ ju doručí dopravcovi poštou, osobne, e-mailom alebo faxom.
 3. Objednávateľ je povinný uviesť v objednávke predovšetkým:
 1. svoje identifikačné údaje – u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,  IBAN, bankové spojenie. U fyzických osôb meno a priezvisko, bydlisko.
 2. presnú špecifikáciu objednaných prepravných služieb (druh, hmotnosť, množstvo, rozmery zásielky a pod. ),
 3. určenie času nakládky, dodacej lehoty a vykládky,
 4. miesto odoslania, miesto určenia,
 5. telefonický kontakt,
 6. kontaktnú osobu,
 7. osobu oprávnenú potvrdzovať vykonanie služieb.
 1. Objednávka musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou.
 2. V prípade, že dopravca nebude môcť zabezpečiť vykonanie objednaných služieb, bezodkladne túto skutočnosť oznámi objednávateľovi a dohodne s ním náhradný termín. Ak k dohode nedôjde, považuje sa objednávka za zrušenú.
 3. Objednávku je  objednávateľ oprávnený zrušiť písomne, e-mailom alebo faxom najneskôr 24 hodín pred dohodnutým začiatkom plnenia, pokiaľ sa s dopravcom nedohodne inak.
 4. Objednávateľ môže pri objednávaní prepravy využiť objednávkový formulár dopravcu, ktorý si môže stiahnuť z webovej stránky www.havinvestment.sk
 5. Zmluva musí obsahovať minimálne náležitosti uvedené v ods. 3 tohto článku, presnú špecifikáciu dopravcu aj objednávateľa, ďalej cenové a platobné podmienky, dobu trvania zmluvy, dátum a podpisy oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
 6. Zmluvu je možné ukončiť:
 1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je uvedené inak,
 3. odstúpením od zmluvy v prípadoch stanovených zákonom a zmluvou.
 1. Zmluva uzatvorená na dobu určitú sa skončí uplynutím dojednanej doby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými riadne očíslovanými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok V.

Práva a povinnosti dopravcu

 1. Dopravca je oprávnený požadovať, aby objednávateľ potvrdil vykonanie požadovanej dopravy na prepravnom doklade, ktorým je denný záznam o prevádzke motorového vozidla priamo na mieste a v čase výkonu služby.
 2. Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote.
 3. Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, ako by prepravu uskutočňoval sám.
 4. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata – cena za poskytnuté dopravné  služby.
 5. Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť odplaty s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
 6. Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu dopravným prostriedkom spôsobilým na cesty, ktoré sú predmetom objednávky/zmluvy a použiteľným na prepravu určenú v objednávke/zmluve.
 7. Dopravca má za čas čakania nárok na zaplatenie poplatku vo výške určenej v jeho cenníku alebo vo výške dojednanej v objednávke/zmluve. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo k vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie všetkých dokladov spojených s prepravou vodičovi dopravcu a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác.
 8. Dopravca vykonáva nakládku a vykládku len ak je to zmluvnými stranami výslovne dohodnuté. Ak vykonáva nakládku objednávateľ, dopravca je oprávnený pri nesprávnom uložení zásielky a/alebo jej nezabezpečení proti pohybu, úniku a pod. odmietnuť prepravu až do odstránenia závady.
 9. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu aj v prípade, ak pri nakládke zistí, že sa nejedná o tovar/náklad, ktorý má prepraviť podľa objednávky/zmluvy, prípadne tento má iné vlastnosti než sú deklarované objednávateľom v objednávke/zmluve.

Článok VI.

Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť osobu oprávnenú podpisovať za neho denné záznamy o prevádzke motorového vozidla, prípadne v objednávke alebo zmluve uvedie, že tieto denné záznamy platia aj bez potvrdenia z jeho strany.
 2. Objednávateľ je povinný byť prítomný na mieste v čase výkonu služby dopravcom, resp. zabezpečiť aby bola prítomná ním určená osoba, resp. príjemca zásielky, aby tak nedochádzalo k zbytočným prieťahom pri potvrdzovaní výkonov dopravcu.
 3. Objednávateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody spôsobené nepravdivým popisom fyzikálnych vlastností zásielky, alebo zatajením nebezpečného alebo nezákonného charakteru zásielky.
 4. Objednávateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, to však len v prípade, ak dopravca ešte prepravu nevykonal a/alebo nedoručil zásielku inému príjemcovi, to však len v prípade, ak dopravca ešte prepravu nevykonal a/alebo nedoručil zásielku pôvodne určenému príjemcovi a/alebo takúto zmenu je dopravca schopný reálne zabezpečiť bez toho, aby došlo k vzniku škody na strane dopravcu alebo objednávateľa.
 5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonanie prepravy dopravcom, ak zistí, že dopravca nedisponuje potrebnými povoleniami, oprávneniami a/alebo chce prepravu vykonať k tomu nespôsobilým dopravným prostriedkom.

Článok VII.

Cena a platobné podmienky

 1. Jednotkové ceny za služby poskytnuté dopravcom sú dohodnuté v zmluve alebo objednávke.
 2. Cenu za služby objednávateľ zaplatí na základe faktúry vystavenej dopravcom, ktorá bude splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 3. Faktúra vystavená dopravcom musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený neúplnú faktúru vrátiť dopravcovi. V takomto prípade plynie lehota splatnosti až dňom doručenia opravenej faktúry.
 4. V prípade omeškania s úhradou faktúry je dopravca oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 5. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet dopravcu alebo deň uhradenia záväzku do pokladne dopravcu.
 6. V platobnom styku je objednávateľ povinný stále uvádzať ako variabilný symbol číslo faktúry.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady

 1. Dopravca zodpovedá za to, že služby budú poskytnuté v súlade so zmluvou, objednávkou, týmto prepravným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi.
 2. Vady služieb je objednávateľ povinný oznámiť dopravcovi písomne, e-mailom alebo faxom a to ihneď po nevykonaní prepravy v dohodnutom termíne alebo v rozpore s ďalšími dojednanými podmienkami, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady.
 3. Vady vo fakturácii prepravných služieb je objednávateľ povinný oznámiť dopravcovi najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry dopravcom.
 4. Výsledok šetrenia písomnej reklamácie bude oznámený objednávateľovi písomnou formou do 30 dní od jej doručenia.
 5. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí dopravca výkon reklamovanej služby, resp. odstráni reklamované vady do 24 hodín od uznania reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 6. Na reklamácie uplatnené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 2. a 3. tohto článku dopravca neprihliada.

Článok IX.

Náhrada škody

 1. Zmluvné strany zodpovedajú za všetky škody spôsobené porušením povinností, ktoré im vyplývajú zo zmluvy, objednávky, tohto prepravného poriadku a príslušných právnych predpisov.
 2. Pri uplatnení náhrady škody sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Dopravca nie je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ak k porušeniu jeho povinností došlo v dôsledku neposkytnutia spolupôsobenia zo strany objednávateľa alebo ak dopravca konal na základe podkladov, pokynov alebo informácií poskytnutých objednávateľom v súvislosti so zabezpečením predmetu tejto zmluvy, ktoré boli neúplné, nepresné alebo nesprávne.
 4. Dopravca nenesie zodpovednosť za vniknuté škody v prípadoch, ak porušenie zmluvných povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak sa dostal do omeškania v dôsledku meškania objednávateľa.
 5. Zmluvné strany sú zbavené zo zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto nesplnenie je v dôsledku vyššej moci.
 6. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť písomne druhej strane najneskôr do 5 dní odo dňa zistenia okolností vyššej moci, že táto skutočnosť nastala.
 7. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú predovšetkým: vojna, mobilizácia, štrajk, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Nedostatok pracovných síl alebo materiálu a surovín u subdodávateľov sa nepovažuje za prípad vyššej moci, pokiaľ k nim nedošlo následkom vyššej moci.

Článok X.

Mimoriadne udalosti

 1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú:
 1. dopravná nehoda vozidla,
 2. požiar vozidla,
 3. odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vozidla,
 4. odcudzenie, poškodenie, strata alebo zničenie zásielky/nákladu.
 1. Dopravca je povinný každú mimoriadnu udalosť okamžite nahlásiť objednávateľovi a taktiež príslušným orgánom ( polícia, hasičský zbor ).

Článok XI.

Ostatné ujednania

 1. Podpisom objednávky alebo zmluvy zároveň dáva objednávateľ spoločnosti H&V Investment, s.r.o. v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu v informačnom systéme zhotoviteľa Právne vzťahy zaregistrovanom na Úrade pre ochranu osobných údajov pod č. 524875. Dopravca je oprávnený uvedené osobné údaje použiť za účelom evidencie objednávky, zmluvy a poskytnutých plnení, ďalej z dôvodu vymáhania nárokov v súdnom alebo exekučnom konaní a za týmto účelom ich archivovať, spracovávať a užívať. Súhlas sa udeľuje na dobu určenú príslušnými právnymi predpismi na úschovu účtovnej dokumentácie, minimálne však na dobu vysporiadania vzájomných nárokov medzi H&V Investment, s.r.o. a objednávateľom. Odvolať súhlas môže objednávateľ v prípade, ak sa preukáže, že H&V Investment, s.r.o. vymedzené osobné údaje použil na iný účel.
 2. Na právne vzťahy medzi objednávateľom a dopravcom neupravené objednávkou, zmluvou, alebo týmto prepravným poriadkom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Objednávateľ, ktorý je fyzická osoba – nepodnikateľ a dopravca sa v zmysle §262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.
 3. Prípadné spory budú zmluvné strany riešiť v prvom rade dohodou uzatvorenou oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov. Ak k mieru nedôjde, je spory medzi objednávateľom a dopravcom oprávnený rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.
 4. Objednávateľ a dopravca budú v prípade sporov týkajúcich sa potvrdenia času a miesta výkonu služby vychádzať predovšetkým zo záznamov monitorovacieho GPS/GPRS systému vozidiel, ktorým sú vybavené vozidlá dopravcu, s čím objednávateľ bez výhrad súhlasí.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie tohto prepravného poriadku, pričom o zmenách bude informovať objednávateľa formou zverejnenia zmien na svojej internetovej stránke www.havinvestment.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 2. Objednávateľ je povinný ihneď oznámiť dopravcovi zmenu adresy/sídla, korešpondenčnej adresy, obchodného mena a ďalšie skutočnosti dôležité pre fakturáciu služieb a/alebo ktoré majú priamy vplyv na plnenie objednávky/zmluvy. Objednávateľ je povinný oznámiť dopravcovi bezodkladne aj vstup do likvidácie alebo zahájenie konania v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
 3. Písomnosti si budú objednávateľ a dopravca doručovať na poslednú známu adresu, na adresu uvedenú v objednávke/zmluve a/alebo na adresu uvedenú v obchodnom, živnostenskom alebo inom oficiálnom registri. Ak sa zásielka odoslaná na adresu uvedenú v predchádzajúcej vete vráti ako nedoručená alebo ak adresát odmietol zásielku prevziať, považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom po jej odoslaní.

Košice  12.01.2015

Viktória Kočanová

Konateľ spoločnosti

Profil:

 • Prenájom veľkokapacitných kontajnerov ABROLL, MULDA a búracie práce,
 • V ponuke máme kontajnery ABROLL a MULDA o objeme od 5 m3 do 30 m3,
 • Odvoz kontajnerov ABROLL a MULDA zabezpečujeme vozidlami Man, Mercedes a Volvo.

Ponuka služieb:

 • Prenájom veľkokapacitných kontajnerov ABROLL, MULDA.