Cenník odpadov

Kat. číslo Názov odpadu €/t
bez DPH
€/t
s DPH
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 109,90 € 131,88 €
15 01 02 Obaly z plastov 109,90€ 131,88 €
15 01 03 Obaly z dreva 99,90 € 119,88 €
15 01 05 Kompozitné obaly 109,90 € 131,88 €
15 01 06 Zmiešané obaly 179,00 € 214,80 €
15 01 07 Obaly zo skla 99,90 € 119,88 €
15 01 09 Obaly z textilu 99,90 € 119,88 €
16 01 03 Opotrebované pneumatiky 179,00 € 214,80 €
16 01 19 Plasty 109,90 € 131,88 €
16 01 20 Sklo 99,90 € 119,88 €
17 01 01 Betón 11,50 € 13,80 €
17 01 02 Tehly 11,50 € 13,80 €
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 11,50 € 13,80 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170 106 11,50 € 13,80 €
17 02 01 Drevo 99,90 € 119,88 €
17 02 02 Sklo 99,90 € 119,88 €
17 02 03 Plasty 179,00€ 214,80€
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 179,00 € 214,80 €
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 99,90 € 119,88 €
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 179,00 € 214,80 €
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 99,90 € 119,88€
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 109,90 € 131,88 €
19 12 01 Papier a lepenka 99,90 € 119,88 €
19 12 04 Plasty a guma 179,00 € 214,80 €
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad - konáre 92,90 € 111,48 €
20 03 07 Objemný odpad 179,00 € 214,80€

K cene odpadu bude pripočítaný zákonný poplatok podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z.
Cenník je platný od 01.10.2021 do 31.12.2021