Cenník odpadov

Kat. číslo Názov odpadu €/t
bez DPH
€/t
s DPH
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 81,90 € 98,28 €
15 01 02 Obaly z plastov 81,90 € 98,28 €
15 01 03 Obaly z dreva 81,90 € 98,28 €
15 01 05 Kompozitné obaly 81,90 € 98,28 €
15 01 06 Zmiešané obaly 81,90 € 98,28 €
15 01 07 Obaly zo skla 81,90 € 98,28 €
15 01 09 Obaly z textilu 81,90 € 98,28 €
16 01 03 Opotrebované pneumatiky 129,90 € 155,88 €
16 01 19 Plasty 81,90 € 98,28 €
16 01 20 Sklo 81,90 € 98,28 €
17 01 01 Betón 11,50 € 13,80 €
17 01 02 Tehly 11,50 € 13,80 €
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 11,50 € 13,80 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170 106 11,50 € 13,80 €
17 02 01 Drevo 81,90 € 98,28 €
17 02 02 Sklo 81,90 € 98,28 €
17 02 03 Plasty 81,90 € 98,28 €
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 91,90 € 110,28 €
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 91,90 € 110,28 €
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 129,90 € 155,88 €
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 81,90 € 98,28 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 81,90 € 98,28 €
19 12 01 Papier a lepenka 81,90 € 98,28 €
19 12 04 Plasty a guma 81,90 € 98,28 €
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad - konáre 71,90 € 86,28 €
20 03 01 Zmesový komunálny odpad 81,90 € 98,28 €

Cenník je platný do 31.12.2019.